Continua oberta la convocatòria FEMART 2015 - Contramemòria: oblidem l'oblit!

Contramemòria: oblidem l'oblit!

Els nostres cossos feministes segueixen desobeint...

Sabem que la història de la humanitat només fa referència a la meitat del món,  que és una narració interessada i que la nostra memòria és una memòria induïda/segrestada.

No volem ser el descuit d’un discurs ni buscar-nos darrera l’oblit patriarcal, ni en allò no dit per qui controla  la paraula.

Per això exercirem la contramemòria i oblidarem l’oblit.

El nostre passat és quelcom com una realitat paral•lela no explorada encara prou, el llenguatge dominant sols ens permet “recordar” algunes dones que saberen destacar fent incursions valentes en el món dels homes.

Contramemòria vol dir canviar la direcció en la qual flueixen les coses. És donar carta de realitat a un passat amb el qual ens podem identificar fora de tot racionalisme normatiu.

Tanmateix, el passat no és un temps cancel·lat i està absolutament incorporat en el nostre present, és matèria manipulable, i el futur reclama una nova relectura d’aquesta matèria.

Precisament la certesa que el futur és nostre trenca la dicotomia passat-futur.  Aquest futur prometedor i generós reclama un passat a l’alçada. Una memòria nova.  Un passat impensable dins del patriarcat. Una contramemòria que mostri aquest univers paral•lel, millor dit  perpendicular a la narració masculina. 

L’ atemporalitat de l’art, la seva ubiqüitat ens pot permetre fer reversible el binomi passat-futur:

Fer del joc artístic creatiu, super-real, re-significatiu, tendre, divertit, irònic, irreverent, provocatiu, ... un acte revolucionari a-temporal: imaginar i fer allò que hagués pogut ser i no fou, però que pot ser encara.

Proposem una intervenció artística en el nostre passat, per recordar allò que sembla que no ha existit pel fet de no ser dit, que no sabem perquè no ha estat anomenat, però que avui  tanmateix som capaces de re-inventar.


BASES FEMART 2015

A la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin.
Es poden presentar obres i projectes de qualsevol disciplina artística (arts visuals, escèniques, musicals), sempre que girin entorn del tema proposat.

Documents que cal presentar (només per correu-e)*:

1.- Descripció del projecte/obra presentat en relació a la temàtica de la Mostra: màxim 20 línies (document word:, no en format pdf.!)

2.- Imatges de l'obra (150dpi, màxim 20x20, màx. 1M), video (segons la modalitat artística) o esquema gràfic del projecte artístic.

3.- Currículum (màxim 20 línies).

4.- Fitxa tècnica de l’obra/projecte (dades bàsiques: títol, any, dimensions, tècnica) i dades de l’artista (nom, mail, telèfon, web/blog)

* La participació quedarà validada en rebre un correu de confirmació de Femart.
Presentació de propostes:
De l’1 al 4 de setembre 2015


L’equip de selecció de les propostes estarà format per feministes vinculades al món de les arts (Ca la Dona no assumeix el cost de la producció, que va a càrrec de l’artista).

Les obres seleccionades s’exposaran a la seu de Ca la Dona del 16  d’octubre al 12 novembre.

Premi Femart: seleccionarem una de les artistes participants i li oferirem la possibilitat de tenir una exposició pròpia al mateix espai, durant un mes, al llarg del 2016.
BASES EN CASTELLANO

BASES FEMART'15 en castellano

A pedido de algunas artistas colgamos las bases de la Mostra FEMART en castellano.
Esperamos con ganas ver vuestro arte!!!
 
Contramemoria: olvidemos el olvido!

Nuestros cuerpos feministas siguen desobedeciendo...
Sabemos que la historia de la humanidad sólo hace referencia a la mitad del mundo, que es una narración interesada y que nuestra memoria es una memoria inducida / secuestrada.

No queremos ser el descuido de un discurso ni buscarnos detrás del olvido patriarcal, ni en lo no dicho por quien controla la palabra.

Por ello ejerceremos la contramemoria y olvidaremos el olvido.
Nuestro pasado es algo como una realidad paralela no explorada todavía bastante, el lenguaje dominante sólo nos permite "recordar" algunas mujeres que supieron destacar haciendo incursiones valientes en el mundo de los hombres.

Contramemoria significa cambiar la dirección en la que fluyen las cosas. Es dar carta de realidad a un pasado con el que nos podemos identificar fuera de todo racionalismo normativo.

Sin embargo, el pasado no es un tiempo cancelado y está absolutamente incorporado en nuestro presente, es materia manipulable, y el futuro reclama una nueva relectura de esta materia.

Precisamente la certeza de que el futuro es nuestro rompe la dicotomía pasado-futuro. Este futuro prometedor y generoso reclama un pasado a la altura. Una memoria nueva. Un pasado impensable dentro del patriarcado. Una contramemoria que muestre este universo paralelo, mejor dicho perpendicular a la narración masculina.

La atemporalidad del arte, su ubicuidad nos puede permitir hacer reversible el binomio pasado-futuro: Hacer del juego artístico creativo, super-real, re-significativo, tierno, divertido, irónico, irreverente, provocativo... un acto revolucionario a-temporal: imaginar y hacer lo que hubiera podido ser y no fue, pero que puede ser todavía.

Proponemos una intervención artística en nuestro pasado, para recordar lo que parece que no ha existido por no ser dicho, que no sabemos porque no ha sido llamado, pero que hoy sin embargo somos capaces de re-inventar.


BASES FEMART 2015

En la Muestra pueden participar las mujeres que lo deseen.

Se pueden presentar obras y proyectos de cualquier disciplina artística (artes visuales, escénicas, musicales...) siempre y cuando giren en torno al tema propuesto.

Documentos que hay que presentar:

1.Descripción de la obra/proyecto presentado en relación a la temática de la Muestra: máximo 20 líneas (documento Word, no formato PDF!)

2.Imágenes de la obra (150dpi, máximo 20x20cm, máximo 1M), vídeo (según modalidad artística) o esquema gráfico del proyecto artístico.

3.Curículum (máximo 20 líneas)

4.Ficha técnica de la obra/proyecto (datos básicos: título, año, dimensiones, técnica) i datos de la artista (nombre, mail, teléfono, web/blog)

*La participación quedará validada cuando se reciba un correo de confirmación del FEMART.

Presentación de propuestas: del 1 al 4 de Septiembre


Contacto: mostrafemart@gmail.com

El equipo de selección de las propuestas estará formado por feministas vinculadas con el mundo de las artes. Ca la Dona no asume el coste de la producción, que va a cargo de la artista.

Las obras seleccionadas se expondrán en la sede de Ca la Dona del 16 de octubre al 12 de noviembre.
Premio FEMART: seleccionaremos una de las artistas participantes i le ofreceremos la posibilidad de realizar una exposición individual en este espacio expositivo, durante un mes, a lo largo del año 2016.