CONVOCATÒRIA Emergêncies.2FemArt obre la convocatòria de la segona edició de la residència col·lectiva EMERGÈNCIES, un espai de trobada entre artistes en formació, estudiants de l’àmbit de les humanitats i la cultura, activistes feministes de Ca La Dona, artistes vinculades al projecte FemArt, teòriques i acadèmiques. EMERGÈNCIES planteja un programa de residències artístiques per a col·lectius o persones individuals que s’articula en dues modalitats de treball: La realització de projectes artístics i la realització d’un projecte de comissariat col·lectiu que inclogui l’adequació o adaptació de l’exposició dels projectes per a públic divers, sempre en relació amb una temàtica proposada per l’equip de FemArt. Aquest any volem treballar la crisis de l’habitatge que patim des de fa anys però que la pandèmia del Covid-19 ha agreujat.

EMERGÈNCIES posa el procés de creació col·lectiva al centre. Durant el període de la residència, les participants tenen accés a un espai de treball a Ca La Dona, un espai propi però permeable, situat a l’esfera dels diversos feminismes i grups presents a la casa. Tant les participants, com l’equip FemArt, les col·laboradores i les activistes de Ca La Dona articulen una reflexió conjunta sobre el món contemporani actual. L’objectiu no és recopilar una sèrie de produccions sobre la temàtica, sinó articular dispositius, fer recerca o iniciar processos de transformació per mitjà de la crítica i la subversió artística al món donat.

Aquesta tasca anirà recolzada per un programa d’intervencions amb artistes col·laboradores i professionals dels àmbits artístic i feministes que guiaran i tutoritzaran aquests processos.
EMERGÈNCIES fa referència a l’acte d’irrompre, elevar-se, mostrar-se, però també pot remetre al sorgiment inesperat de circumstàncies que ens obliguen a prendre accions immediates; el terme al·ludeix igualment a la necessitat urgent d’assistència o cura i, finalment, s’associa al fet que una planta aflora sobre la superfície del sòl.

Les emergències són, doncs, ruptures radicals amb el transcórrer domesticat de les nostres vides i recorden l’acte legítim i orgànic d’irrompre inesperadament. L’imaginari dominant patriarcal i capitalista ha instaurat un estat d’excepció permanent que dóna forma legal a les il·legalitats més flagrants. Les emergències són també sortides alternatives, com ho són també, per FemArt, les pràctiques artístiques, en el sentit que ens faciliten nous itineraris aliens a tota normativitat i produeixen fissures que esquerden l’statu quo.

A) Projectes artístics
Se seleccionaran entre 6 o 10 candidatures, aquestes poden ser individuals o col·lectives. Les
participants d’aquesta categoria tindran un espai de treball a Ca La Dona d’uns 3 x 3 m, així com
accés a materials, suport i tutories personalitzades i col·lectives.
>Aquesta categoria està pensada per alumnes d’art, disseny, il·lustració o arquitectura i per a artistes en formació.

B) Projecte de curadoria col·lectiva
Se seleccionaran entre 1 i 3 candidatures per a la realització d’un projecte que dinamitzi i articuli la concepció d’una exposició que reculli tots els processos de la residència. L’exposició s’inaugurarà un cop acabat el termini de residència. Aquesta categoria també contempla seleccionar entre 1 i 3 candidatures per a la realització d’un projecte d’adaptació dels continguts de la residència, per tal que des de bon principi, el projecte tingui en compte la diversitat dels públics i de les participants. El projecte es treballarà de forma col·lectiva durant els mesos de residència i s’articularà en el període en què l’exposició estigui oberta.
>Aquesta categoria està especialment pensada per a alumnes de gestió cultural, humanitats, història i
teoria de l’art o altres estudis d’art. El projecte d'adaptació i mediació està dirigit tant com col·lectius i associacions concretes com per alumnes d’estudis socials, culturals, d’humanitats o de traducció i interpretació.

CONVOCATÒRIA TANCADA