P.A.F.F.

Programa Artístic Feminista de Formació

-------------------------------------------------------------

EMERGÈNCIES.4

Formes d’escapisme: contra la disciplina, el control i la conquesta


Títol

Data

Mediació

Presentació

15/09/2022

FemArt i Muntsa Otero

Punitivisme i alternatives al sistema penitenciari

22/09/2022

Salhaketa Nafarroa

Associació de suport a persones preses i els seus familiars. Una associació anticarcerària i antipunitivista que advoca per l'abolició de les presons, del sistema penal, i més àmpliament per l'abolició de la cultura del càstig.

Alternatives col·lectives davant la repressió

29/09/2022

Colze a colze 

Col·lectiu que sorgeix per afrontar plegades la repressió que pretén dissuadir-nos, immobilitzar-nos, desanimar-nos. El seu treball busca poder analitzar la utilització actual que s'està fent de l'aparell antiterrorista i com s'està emprant contra diferents sectors de la dissidència política a nivell de l'Estat espanyol i a nivell europeu.

Feminisme postcolonial i interseccionalitat

6/10/2022

Flor Brizuela

Doctora en Dret i Ciències Polítiques i investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona. Especialitzada en drets humans, interculturalitat, colonialitat i feminismes contra-hegemònics. Participa en diferents col·lectius de base amb perspectiva feminista i antiracista.

Recuperació de la memòria de resistència i lluita de dones i dissidències

13/10/2022

Maria Rodó Zarate
Activista feminista i doctora en geografia, investiga des d’una perspectiva interseccional, espacial i emocional, qüestions com el dret a la ciutat, la violència de gènere o la LGTBIfòbia. Azadi Jin - La Màquia 

Grup transfeminista autònom. Inspirat en la #Jineolojî i de solidaritat internacionalista. Volen recuperar i narrar la memòria transfeminista. 

Formes d'escapisme a les fronteres

20/10/2022

Dones x Dones 

Grup feminista antimilitarista de Ca la Dona que neix el 1992 per a donar resposta als crims contra les dones a la guerra de Bòsnia-Hercegovina. El seu objectiu és la pràctica de solidaritat i relació amb dones d’altres països que es troben en conflictes diversos.

La col·laboració com a creació: fugir de la il·lusió de l'artista geni

27/10/2022

Mireia Sallarés

Artista visual, treballa com a realitzadora independent de documentals. Artista compromesa amb les arts com a pràctica transformadora i el vídeo com una via d'investigació antropològica, però també com un instrument narratiu, capaç de produïr relat a partir de la complexitat de la realitat.

"Toda obra de arte es un delito no cometido": els talents escapistes de la Núria Güell

3/11/2022

Núria Güell

Artista visual que desenvolupa projectes a partir de conflictes socials o polítics i que genera pràctiques de confrontació, qüestionament d’evidències i de convencions morals. 

Resistència migrant i col·lectivitat

10/11/2022

Las Migras de Abya Yala 

Col·lectiva artística de dones llatinoamericanes creada per accionar treballs artístics i  feminismes del Sud a través de disciplines com la fotografia, el periodisme literari, la il·lustració o el tèxtil.

"Idas", pròfugues de la norma-litat


17/11/2022

Silvia Limiñana

Activista anticapacitista i queer que desplega el seu treball artístic al voltant del llenguatge de les xarxes socials, relats i videocreació. Va formar part de la tercera edició d’Emergêncies.



La residència col·lectiva EMERGÈNCIES és un espai de trobada entre artistes en formació, activistes feministes de Ca La Dona i d’altres moviments de base, artistes vinculades al projecte FemArt, teòriques i acadèmiques.

Enguany, en la seva tercera edició, proposem treballar creativament sobre el terme Tekoporã concepte originari de la llengua Guaraní que es tradueix com “el bon viure comunitari”, amb un signifi cat antagònic al signifi cat neoliberal de “benestar”.

El mot Tekoporã està format per dues paraules: tekó que signifi ca “manera pròpia de ser”, cultura, i porã que anomena simultàniament la bellesa i el bé. Tekoporã fa, per tant, referència a la bellesa i al bé en la manera de viure d’una comunitat: el seu bon viure col·lectiu, el viure amb bellesa i satisfacció. Entenem bellesa i bé, aquí i ara, com a una

forma de vida sostenible, curosa i creativa que no vol dir una forma específi ca de fer, ni un ideal universal ètic, sinó que opera i és troba en la dimensió de les pràctiques de convivència, de suport mutu i de relació harmònica amb l’entorn. Tanmateix, resulta cada cop més difícil en els països occidentals, tan patriarcals encara, tan racistes, colonialistes i

capitalistes, trobar paraules com aquesta, que puguin recollir i condensar un sentit poètic, però també polític, la bellesa del fet comú, de l’acció col·lectiva i de l’aprenentatge cooperatiu com a motors de la bona vida.





EMERGÊNCIES.3
TEKOPORÃ

Afectar-se entre si - Interferències entre cossos i comunitats


Títol

Data

Mediació

Presentació

13/09/2021

FemArt i Artemorralla.

Sessió d’acollida i introducció al P.A.F.F.

Introducció al programa formatiu 

20/09/2021

FemArt i Artemorralla.

Idees clau:Tekoporã, pensar la pràctica artística com a pràctica de

suport mutu, vincles entre art i activisme, creació d’imaginaris de

resistència i contramemòria.

Relacions entre art i pràctiques polítiques

28/09/2021

Nancy Garín

Dinàmiques i refl exions al voltant del vincle entre art i pràctiques polítiques disidents.

Estils de vida comunitaris, sostenibles i participatius

5/10/2021

Voltes Cooperativa

Sessió on plantejar la creació des d’estils de vida comunitaris, situant

la idea de viure en comunitat al centre, allunyant-se de logíques

relacionals capitalistes.

Rebutjar l’statu quo a través de la tecnologia i les

pràctiques feministes

14/10/2021

Feminist Ninja i Quimera Rosa.

Sessió des d’on abordar el hacktivisme i biohacking com eines col·lectives de rebuig de l’statu quo.

La gestió del desig com a qüestió col·lectiva

19/10/2021

Paula Constantino.

Dinàmiques sobre l’aproximació artística de la gestió del desig com a

qüestió col·lectiva.

Generar espais de resistència a l’Europa capitalista


26/10/2021

Afroféminas i Las Migras de Abya Yala.

Dinàmiques sobre com generar espais de resistència a territoris

colonialistes, com l’Europa capitalista. Així sobre com s’organitza el

col·lectiu artístic a espais hostils.

Posada en comú dels projectes des d’una perspectiva

anticapacitista, antirracista i anti-institucional

2/11/2021

Marikarmen Free.

Posada en comú de les obres desenvolupades al llarg d’Emergències,

junt amb l’equip curatorial. Es proposen estratègies per realitzar una

mostra accesible i anti-institucional.

La pràctica (cura)torial com espai de cures 

9/11/2021

Lucía Egaña.

Sessió de tancament on revisar pràctiques curatorials com espai de

cures i afectes.



La concepció de la cura des dels feminismes està vinculada a la dimensió del fer, del procés i de l’acció i no del discurs, és un exercici constant de tendresa i transformació.

Els dispositius de cura són el resultat d’una activitat de confiança radical en les capacitats que té una comunitat, en l’autogestió i el suport mutu.

Quan parlem de dispositius de cura(duria) volem fer també un exercici de des-museïtzació de la tasca curatorial i creativa i fer èmfasi al mateix temps en les relacions, connexions i intercanvis creatius i experimentals que conformen tota disposició per a la cura. El tipus d’experiències que volem explorar en aquesta tercera edició d’Emergències són aquells

que resulten de la interrupció i/o estímul que produeix en la pràctica artística una realitat social determinada.

A través de l’exploració i recerca col·laborativa de les experiències comunitàries de vida i resistència vinculades al concepte de Tekoporã, volem investigar i treballar, amb disposició de cura, espais de refl exió i experimentació rescatats, reivindicats o inventats per les

lluites col·lectives. Volem generar nous àmbits de vinculació entre les pràctiques artístiques i les socials, polítiques i econòmiques que potencien allò comú implicant-se mútuament.



DíscoLAB.1
ERROR 500. Hackeando el cisheteropatriarcado


Títol

Data

Mediació


18/05/21

Actualitzar el feminisme interseccional a la classe hacker + Sistemes Operatius lliures (Linux, Ubuntu, Tails...)


25/05/21

Autodefensa digital: vulnerabilitats informàtiques i com evitar-les + Eines de seguretat i privacitat (Veracrypt, PGP, Tor...)


01/06/21

Censura, vigilància digital o comunicacions segures + Comptes i usuaris en plataformes alternatives (Mastodon, Peertube, Nextcloud...)


08/06/21

Debat obert: Anonimat i visibiitat. Quan hem de fer servir cada estratègia?


Engeguem un espai de HackLab per a començar a tenir un contacte crític amb la tecnologia que fem servir cada dia. Les sessions tindran una part teòrica on aprofundirem en alguns dels debats sobre l'ètica Hacker i les perspectives feministes, la nostra posició com usuàries digitals en la interrelació de capitalisme i patriarcat; i una altra part pràctica, on instal·larem software lliure, descobrirem sistemes tecnològics alternatius i enriquirem el nostre coneixement crític sobre la tecnologia.





EMERGÊNCIES.2

HABITAR

EXTIMIDADES. Políticas y narrativas des de el Habitaje


Títol

Data

Mediació

Archivo  encuerpado y memoria de los movimientos sociales y el feminismo

6/11/2020

CENTRO DOCUMENTACIÓN CA LA DONA


Mercè Otero  Vidal

Lucha contra la especulación y para el acceso a una vivienda digna

13/11/2020

SINDICAT

D’HABiTATGE 


Nuni

Arquitectura i urbanisme comunitari

14/11/2020

COOPERATIVA

VOLTES  


Marina Sanahuja Beltrán


Tema: Okupación desde una perspectiva no binaria y procesos de empoderamiento desde la resistencia a los desahucios


20/11/2020

Marikarmenfree

Feminisme i lluites de vivenda

21/11/2020

SINDICAT HABITATGE

POBLE SEC

Pepa

Comisariado y conceptualización de proyectos entre el arte y el activismo

27/11/2020

TUTORÍA COLECTIVA

Lucía Egaña Rojas 

ómo encarar y cerrar proyectos artísticos.

28/11/2020

udit Vidiella  Pagès

TUTORÍA COLECTIVA

Arquitectura i urbanisme feminista

3/12/2020

COL·LECTIU PUNT 6

Roser  Casanovas

Arte y activismo, un recorrido general  poniendo atención en los proyectos sobre la vivienda

4/12/2020

TUTORÍA COLECTIVA


Elena Fraj Herranz

FemArt obre la convocatòria de la segona edició de la residència col·lectiva EMERGÈNCIES, un espai de trobada entre artistes en formació, estudiants de l’àmbit de les humanitats i la cultura, activistes feministes de Ca La Dona, artistes vinculades al projecte FemArt, teòriques i acadèmiques. EMERGÈNCIES planteja un programa de residències artístiques per a col·lectius o persones individuals, obert a la participació mixte, que s’articula en tres àmbits de treball: La realització de projectes artístics, la realització d’un projecte de comissariat col·lectiu i el desenvolupament d’un projecte d'adequació o adaptació de l’exposició dels projectes per a públic divers.

EMERGÈNCIES posa el procés de creació col·lectiu al centre. Durant el període de la residència, les participants tenen accés a un espai de treball a Ca La Dona, un espai propi però permeable, situat a l’esfera dels diversos feminismes i grups presents a la casa. Tant les participants, com l’equip FemArt, le col·laboradores i les activistes de Ca La Dona articulen una reflexió conjunta sobre el món contemporani actual, enguany emmarcat amb la crisi de l’habitatge que patim des de fa anys però que la pandèmia del Covid-19 ha agreujat. L’objectiu no és recopilar una sèrie de produccions sobre la temàtica, sinó articular dispositius, fer recerca o iniciar processos de transformació per mitjà de la crítica i la subversió al món donat. Aquesta tasca anirà recolzada per un programa d’intervencions amb artistes col·laboradores que guiaran i tutoritzaran aquests processos.

EMERGÊNCIES fa referència a l’acte d’irrompre, elevar-se, mostrar-se, però també pot remetre al sorgiment inesperat de circumstàncies que ens obliguen a prendre accions immediates; el terme al·ludeix igualment a la necessitat urgent d’assistència o cura i, finalment, s’associa al fet que una planta aflora sobre la superfície del sòl.

Les emergències son, doncs, ruptures radicals amb transcórrer domesticat de les nostres vides i recorden l’acte legítim i orgànic d’irrompre inesperadament. L’imaginari dominant patriarcal i capitalista ha instaurat un estat d’excepció permanent que dona forma legal a les il·legalitats més flagrants. Les emergències són també sortides alternatives, com ho són també, per FemArt, les pràctiques artístiques, en el sentit que ens faciliten nous itineraris aliens a tota normativitat i produeixen fissures que esquerden l’statu quo.